در این مسأله اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر به نحوه تلقی‌های مختلف بر می گردد که ارباب هر یک از حوزه های مربوط از موضوع کلی تر « انسان » و به تبع آثار آن نظیر جامعه، اقتصاد، تاریخ و غیره و نیز امر مهم «شناخت آن مسائل»، دارند. هر دو معتقدند که تاریخ از قوانین پیروی می کند؛ ولی به دست آوردن این قوانین و پیدا کردن دقیق آن‌ها کار آسانی نیست، و به سهولت انسان را به مقصد نمی رساند.
با وجود اختلاف بزرگی که میان علوم ریاضی و طبیعی ، یا میان علوم گوناگون داخل این مقولات، مشهود است، می‌توان به تمایز اساسی میان علوم و تاریخ قائل شد . به سبب همین تمایز گمراه کننده است که تاریخ و شاید هم به اصطلاح علوم اجتماعی را علم می‌خواندند ایراداتی هم که مطرح می‌شود به اختصار عبارتست از :